Всех скорбящих радость

Иконы Всех скорбящих Радость (тропари, кондак и молитвы)

Тропарь, глас 8:

Ко исто́чнику приснотеку́щему милосе́рдия, Пречи́стей Де́ве Богоро́дице,/ притеце́м, лю́дие вси, свяще́нницы же и и́ноцы,/ му́жие, и же́ны, и ча́да, здра́вии и боля́щии,/ в покая́нии вопию́ще и уми́льно глаго́люще:/ Влады́чице, помози́ гре́шным рабо́м Твои́м,/ яви́ я́ко Блага́я сла́ву Твою́,/ при́сно потщи́ся умилосе́рдитися на ны,/ испроси́ти очище́ние душ и теле́с на́ших/ от Исто́чника жи́зни на́шея, Бо́га, // Его́же родила́ еси́, еди́на Благослове́нная.

Ин тропарь, глас 4:

Днесь пресве́тло красу́ется сла́внейший град Москва́,/ име́я чудотво́рную ико́ну Влады́чицы на́шея Богоро́дицы:/ та бо, ве́рным явля́ющи чудеса́,/ низпосыла́ет да́ры целе́бныя./ Сего́ ра́ди и мы с ве́рою припа́дающе мо́лимся,/ и на Тоя́ пречи́стый о́браз взира́юще,/ я́ко и́стинную Са́мую зрим Влады́чицу на́шу Присноде́ву Богоро́дицу,/ и уми́льно глаго́лем:/ воззри́, Ма́ти Бо́жия, о́ком ми́лости,/ простри́ к нам ру́це Твои́ пречи́стыя,/ я́коже на ико́не Твое́й сие́ зри́тся,/ и пода́ждь всем скорбя́щим ра́дость,/ больны́м от всех неду́гов исцеле́ние и от бед избавле́ние, // я́ко Ты еси́ ско́рая Предста́тельница о душа́х на́ших.

Ин тропарь, глас 4:

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м,/ гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м,/ в покая́нии зову́ще из глубины́ души́:/ Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши,/ потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний./ Не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи, // Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы.

Ин тропарь, глас 4:

Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице,/ си́лы Твоя́ глаго́лати недосто́йнии:/ а́ще бо Ты не бы предстоя́ла моля́щи,/ кто бы нас изба́вил от толи́ких бед;/ кто же бы сохрани́л доны́не свобо́дны;/ не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́: // Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

Стихира, поемая вместо тропаря, глас 2:

Всех скорбя́щих Ра́досте,/ и оби́димых Засту́пнице,/ и а́лчущих Пита́тельнице,/ стра́нных Утеше́ние,/ обурева́емых Приста́нище,/ больны́х посеще́ние,/ не́мощных покpо́в и засту́пнице,/ Же́зл ста́рости,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго Ты еси́, Пречи́стая: // потщи́ся, мо́лимся, спасти́ся рабо́м Твои́м.

Кондак, глас 6:

Не и́мамы ины́я по́мощи, / не и́мамы ины́я наде́жды, / ра́зве Тебе́, Влады́чице. / Ты нам помози́: / на Тебе́ наде́емся и Тобо́ю хва́лимся, / Твои́ бо есмы́ раби́, // да не постыди́мся.

Молитва первая

О Пресвята́я и Преблагослове́нная Де́во, Влады́чице Богоро́дице! При́зри ми́лостивным Твои́м о́ком на нас, предстоя́щих пред свято́ю ико́ною Твое́ю и со умиле́нием моля́щихся Тебе́; воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя, просвети́ ум наш, омраче́нный страстьми́, и уврачу́й я́звы душ и теле́с на́ших. Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице. Ты ве́си вся не́мощи и согреше́ния на́ша, к Тебе́ прибега́ем и вопие́м: не оста́ви нас Твое́ю Небе́сною по́мощию, но предста́ни нам при́сно и Твои́м неизрече́нным милосе́рдием и щедро́тами спаси́ и поми́луй нас, погиба́ющих. Да́руй нам исправле́ние грехо́вныя жи́зни на́шея и изба́ви нас от скорбе́й, бед и боле́зней, от внеза́пныя сме́рти, а́да и ве́чныя му́ки. Ты бо, Цари́це и Влады́чице, ско́рая Помо́щница и Засту́пница еси́ всем притека́ющим к Тебе́ и кре́пкое прибе́жище гре́шников ка́ющихся. Пода́ждь у́бо нам, Преблага́я и Всенепоро́чная Де́во, христиа́нский коне́ц жития́ на́шего ми́рен и непосты́ден и сподо́би нас Твои́м хода́тайством всели́тися в Оби́телях Небе́сных, иде́же непреста́нный глас пра́зднующих ра́достию сла́вит Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

Засту́пнице Усе́рдная, Благоутро́бная Го́спода Ма́ти, к Тебе́ прибега́ю аз, окая́нный и па́че всех челове́к грешне́йший; вонми́ гла́су моле́ния моего́, вопль мой и стена́ние услы́ши. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, и аз, я́коже кора́бль в пучи́не, погружа́юся в мо́ре грехо́в мои́х. Но Ты, Всеблага́я и Милосе́рдная Влады́чице, не пре́зри мене́, отча́яннаго и во гресе́х погиба́ющаго; поми́луй мя, ка́ющагося в злых де́лех мои́х, и обрати́ на путь пра́вый заблу́дшую окая́нную ду́шу мою́. На Тебе́, Влады́чице моя́, Богоро́дице, возлага́ю все упова́ние мое́. Ты, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ и соблюди́ мя под кро́вом Твои́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья

О Пресвята́я Влады́чице и Богоро́дице, Вы́сшая Херуви́м и Честне́йшая Серафи́м, Богоизбра́нная Отрокови́це, поги́бших Взыска́ние и всех скорбя́щих Ра́досте! Пода́ждь утеше́ние и нам, в поги́бели и ско́рби су́щим; ра́зве бо Тебе́ ино́го прибе́жища и по́мощи не и́мамы. Ты еди́на еси́ ра́дости на́шея Хода́таица, и я́ко Ма́терь Бо́жия и Ма́ти милосе́рдия, предстоя́щи у Престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы, мо́жеши нам помощи́, никто́же бо притека́яй к Тебе́ посра́млен отхо́дит. Услы́ши у́бо и нас ны́не в день поги́бели и печа́ли пред Твое́ю ико́ною припа́дающих и со слеза́ми Тебе́ моля́щихся: отжени́ от нас належ́ащия на нас ско́рби и бе́ды в сей вре́менней жи́зни, не лише́ны же сотвори́ Твои́м всеси́льным хода́тайством и ве́чныя несконча́емая ра́дости в Ца́рствии Сы́на и Бо́га на́шего. Ами́нь.

Молитва четвертая

Цари́це моя́ преблага́я, Наде́ждо моя́, Богоро́дице, Прия́телище си́рым и стра́нным Предста́тельнице! Скорбя́щим Ра́досте, оби́димым Покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь: помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стра́нна. Оби́ду мою́ ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебе́, ни ины́я Предста́тельницы ни благи́я Уте́шительницы то́кмо Тебе́, о Богома́ти, я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пятая

О Влады́чице Преблагослове́нная, Защи́тнице ро́да христиа́нскаго, прибе́жище и спасе́ние прибега́ющих к Тебе́! Вем, вои́стинну вем, я́ко зело́ согреши́х и прогне́вах, Преми́лостивая Госпоже́, рожде́ннаго пло́тию от Тебе́ Сы́на Бо́жия. Но и́мам мно́гия о́бразы пре́жде мене́ прогне́вавших Его́ милосе́рдие: мытари́, блудни́цы и про́чия гре́шники, и́мже даде́ся проще́ние грехо́в их покая́ния ра́ди и испове́дания. Ты́я у́бо о́бразы поми́лованных очесе́м гре́шныя ду́ши моея́ представля́я и на толи́кое Бо́жие милосе́рдие, о́ныя прие́мшее, взира́я, дерзну́х и аз гре́шный прибе́гну с покая́нием ко Твоему́ благосе́рдию. О, Всеми́лостивая Влады́чице! Пода́ждь ми ру́ку по́мощи и испроси́ у Сы́на Твоего́ и Бо́га ма́терними и святе́йшими Твои́ми моли́твами тя́жким мои́м грехо́м проще́ние. Ве́рую и испове́дую, я́ко Той, Его́же родила́ еси́, Сын Тво́й есть вои́стинну Христо́с, Сын Бо́га жива́го, Судия́ живы́х и ме́ртвых, воздая́й коему́ждо по дело́м его́; ве́рую же па́ки и испове́дую Тебе́ бы́ти и́стинную Богоро́дицу, милосе́рдия исто́чник, утеше́ние пла́чущих, взыска́ние поги́бших, си́льную и непрестаю́шую к Бо́гу хода́таицу, зело́ лю́бящую род христиа́нский, и спору́чницу покая́ния; вои́стинну бо несть нам ины́я по́мощи и покро́ва, ра́зве Тебе́, Госпоже́ Преми́лостивая, и никто́же, упова́я на Тя, постыде́ся когда́, и Тобо́ю умоля́я Бо́га, никто́же оста́влен бысть. Того́ ра́ди и аз Твою́ неисче́тную бла́гость молю́: отве́рзи две́ри милосе́рдия Твоего́ мне заблу́ждшему и па́дшему в тиме́ние глубины́, не возгнуша́йся мене́ скве́рнаго, не пре́зри гре́шнаго моле́ния моего́, не оста́ви мене́ окая́ннаго, я́ко в поги́бель зло́бный враг похи́тити мя и́щет, но умоли́ о мне рожде́ннаго от Тебе́ милосе́рдаго Сы́на Твоего́ и Бо́га, да прости́т вели́кия моя́ грехи́ и изба́вит мя от па́губы моея́, я́ко да и аз, со все́ми получи́вшими проще́ние, воспою́ и просла́влю безме́рное милосе́рдие Бо́жие и Твое́ непосты́дное о мне заступле́ние в жи́зни сей и в несконча́емом ве́це. Ами́нь.

Назад к списку

Исторические сведения и предания

Исторические сведения отмечают, что икона с Божией Матерью на самом деле способна положительно менять жизнь многих людей.

Предание гласит, что многочисленные чудеса начали происходить с далекого 1688 года. Именно тогда здоровье было возвращено после усердных молитв женщине Евфимии. Это событие произошло 6-ого ноября. В честь удивительного религиозного события люди решили поступить следующим образом:

 • на 6-ое ноября был назначен ежегодный православный праздник;
 • собор переименовали в честь иконы (Скоробященский).

С того времени многие люди, страдающие от физических и психических недугов, скорби, бедности, искали помощь и поддержку у Богородицы, надеясь на улучшение жизненных ситуаций. История – яркий пример того, как любые заболевания, приговоры, страдания могут уходить в прошлое.

Икона завоевала доверие и любовь не только у простых людей, но и у уважаемых людей из России. В далеком 1711 году Наталия Алексеевна, происходившая из императорской семьи, активно использовала чудотворный образ и привезла свою любимую икону в Санкт-Петербург. Жители Питера оценили силу прибывшего образа, ведь Богородица готова помогать всем нуждающимся.

Позже императрица Елизавета Петровна, разделявшая почтение к чудотворной иконе «Всех скорбящих Радость», указала построить храмовый комплекс в честь образа.

Многие знатные люди украшали Скорбященскую икону:

 • графиня Головкина;
 • граф Шереметьев;
 • Екатерина II.

Теперь образ хранится в Питере, а точнее – в Троицком храме. Люди называют храмовый комплекс «Кулич и Пасха», причем это наименование стало распространенным.

История иконы

Особенное событие произошло летом 1888 года, когда чудотворный список иконы начал приобретать особенную славу. Икона с грошиками, пребывавшая в Питере, нашла почитателей во многих российских городах. Тогда в городе на Неве произошел серьезный пожар, причиненной ударом молнии. Деревенская часовня Клочки, находившаяся на городской окраине, возгорелась. Люди потушили религиозный объект, отметив, к своему удивлению, что лик Божьей Матери просветлел после события, вновь стал новым. На иконе не удалось обнаружить даже малейшего следа копоти.

Перед пожаром находилась кружка, используемая для пожертвований. Однако кружка разбилась. Деньги рассыпались. Только к чудотворному образу каким-то чудесным способом присоединились 12 медных монеток.

Люди с многих уголков России узнали о чуде, после чего устремились в далекий Петербург к образу с грошиками. Как оказалось, образ на самом деле оказался чудесным.

Вскоре иконописцы начали создавать икону, на которой виднелись нарисованные грошики.

Событие привело к появлению важного религиозного праздника, посвященного образу. Праздничная дата приходится на 5-ое августа.

Икона с грошиками – это ценный источник чудес, когда люди все-таки получали чудотворные исцеления. Например, в 1890 году верующие отметили, как прихожанин Николай, страдающий эпилепсией, чудесным образом выздоровел. Как-то ночью больному приснились Богородица, Николая Чудотворца и услышал совет о том, что должна состояться поездка в старинную часовню, где произошел пожар. Высшие силы показали, что должно состояться исцеление. Николай поехал в часовню, не сообщая о своих планах близким людям. После этого больной приложился к таинственному образу, получив чудесное выздоровление.

Удивительное выздоровление было отмечено и у Веры, которой было 26 лет. Горловая чахотка привела к полной потери голоса. Врачи признали свое бессилие, отметив, что голос уже не сможет вернуться. Вера не смогла оставить все так, как было, поэтому она решилась на усердные молитвы и получение Божией помощи. Однажды девушке приснилось, что она должна пойти в известную часовню. Верующая отправилась в небольшую часовню и отслужила молебен. После возвращения домой девушка отметила чудесное восстановление голоса. Это также поспособствовало появлению особенного статуса иконы.

Исторические сведения гласят о дальнейшем развитии храма в Питере:

 • на месте сгоревшей небольшой часовни построили большой храм;
 • после революционных событий храм взорвали, но прихожане сумели сохранить икону;
 • в Великую Отечественную Войну икону хранили в Свято-Троицком храме, благодаря чему многие люди сумели найти утешение и воодушевление после пережитых трагических обстоятельств;
 • в Питере после военных событий удалось возродить Скорбященскую часовню, которая теперь относится к Свято-Троицкому Зеленецкому монастырю;
 • икона с грошиками хранится в своей часовне.

Такие испытания и важные исторические события поспособствовали тому, чтобы русский народ сроднился с чудотворным образом.

Московская и Петербургская версия иконы

Московская версия является одной из самых почитаемых, ведь именно перед ней произошло первое чудо в далеком 1688 году. Череда исцелений больных людей продолжается и в наше время, что доказывает удивительную силу образа.

Петербургская версия – это явный конкурент Московской иконе. К счастью, обе иконы заслуживают внимания, так как каждое из двух изображений Богородицы дарит веру и надежду нуждающимся. Икона в Питере появилась в 1711 году благодаря царевне Наталии Алексеевне, но после этого знаменательного события образу пришлось пережить нелегкие времена. Однако икона все-таки уцелела.

В настоящее время обе иконы по-прежнему спорят, кто же является самым старшим из них. Многие исследователи отмечают, что первенство одерживает Москва. На самом деле правильный ответ относительно возраста не важен, ведь обе иконы и сделанные списки с них оказываются чудотворными. Самым важным, как и прежде, остается не возрастная категория исцеляющего религиозного предмета, а возможность использовать его силу по прямому назначению.

Интересно отметить, что петербургская икона приобрела название, свидетельствующее о необычном событии с грошиками 1888 года. Именно тогда часовня в Питере возгорелась. Оказалось, что уцелела только икона, причем к ней невидимым образом приклеились 12 медных монет. После этого образ получил название в народе – «Богоматерь с грошиками». Такой удивительной истории у московской версии не удается найти в истории, но череда чудесных исцелений и удивительной помощи продолжается издавна.

Чем же отличаются две религиозных иконы по своему исполнению?

 • петербургская икона выполнена в лаконичном стиле;
 • Богоматерь изображена без царской короны;
 • Божья Матерь нарисована одна, потому на ее руках нет маленького Иисуса;
 • самое явное отличие – это 12 монеток.

Историки отмечают, что оба чудотворных образа помогали России во многих исторических событиях. Одновременно с этим верующие рассказывают интересные истории о том, как они находили душевный покой и обретали радость, здоровье, силу.

 • Икона Божией Матери «Нечаянная радость»
 • Ахтырская икона Божией Матери —
 • Икона Божией Матери Неупиваемая чаша — https://bogolub.info/ikona-bozhiej-materi-neupivaemaya-chasha-znachenie-v-chem-pomogaet/

Интересуясь, где находится икона всех скорбящих радость, можно назвать два основных города: Москва и Санкт-Петербург. Именно списки, хранящиеся в храмах двух самых привлекательных и значимых городах России, прославились в наибольшей степени.

Икона под названием «Всех скорбящих радость» изображает Божью Матерь, ангелов и святых, нуждающихся людей. Такое исполнение свидетельствует о том, как многие люди нуждаются в помощи, являющейся чудесной и вдохновляющей. Молящиеся люди перед иконой получают возможность напрямую обратиться к Божьей Матери, будучи уверенными в том, что она все-таки сможет оказать стоящую помощь.

Молитва иконе «Всех Скорбящий Радость»

«Надежде ненадежных, сило безпомощных, пристанище обуреваемых, покрове напаствуемых, заступление обидимых, хлебоманно, услаждающая алчущих, нектаре небеснаго упокоения жаждущих, Мати Преблагословеннаго Бога, Преблагословенная и Пренепорочная Дево! К Тебе единей прибегаю, к Твоему покрову вседушно преклоняю колена, Владычице. Не презри плача и слез, утехо плачущих! Аще ужасает мя мое недостоинство и окаянство моих грехов, но уверяет мя цельбоносный сей образ, на немже благодать Твою и силу, яко неисчерпаемое море, вижду: слепых прозревших, скачущих хромых, странствующих аки под сению Твоего призрения, матерне упокоенных и по всему прошению благоизобильствующих; на оных помилования образ взирая, прибегох, слеп сый душевныма очима и хром душевными чувствы. О, Свете Незаходимый! Просвети и исправи мя, веси всякую мою скорбь, веси всякую беду, не презри моления моего, о Полезнодательнице! Не возгнушайся мене грешнаго, не презри мене сквернаго; вем, яко вся можеши, елика волиши, о добрая надеждо моя, упование мое от сосцу матере моея. К Тебе привержен есмь от чрева Матери моея, Тебе оставлен есмь, не остави мене, не отступи от мене, ныне и присно и во веки веков. Аминь»

«Царице моя преблагая, надеждо моя, Богородице, приятелище сирых, и странных предстательнице, скорбящих радосте, обидимых покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь; помози ми яко немощну, окорми мя яко странна. Обиду мою веси, разреши ту, яко волиши; яко не имам иныя помощи, разве Тебе, ни иныя предстательницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь»

Подробнее об иконе

Отличная статья 0

 1. Главная
 2. /
 3. Описание икон
 4. /
 5. Икона Божией Матери Всех…

Царица неба и земли,
Скорбящих утешенье

С праздником!
Царица неба и земли,
Скорбящих утешенье,
Молитве грешников внемли:
В Тебе — надежда и спасенье.
Погрязли мы во зле страстей,
Блуждаем в тьме порока,
Но… наша Родина… О, к ней
Склони всевидящее око.
Святая Русь — твой светлый дом
Почти что погибает,
К Тебе, Заступница, зовем:
Иной никто о нас не знает.
О, не оставь Своих детей,
Скорбящих Упованье,
Не отврати Своих очей
От наших скорби и страданья.
(Одно из стихотворений написанных поэтом Сергеем Бехтеевым было переслано Царственным узникам в Тобольск, переписанно Великой Княжной Ольгой Николаевной собственной рукой).

Икона Божьей матери Всех Скорбящих Радости с грошиками
празднуется 5 августа( 23 июля по ст стилю)
«Петербург в 1913 году»:
За заставой воет шарманка,
Водят мишку, пляшет цыганка
На заплеванной мостовой.
Паровик идет до Скорбящей,
И гудочек его щемящий
Откликается над Невой.
В черном ветре злоба и воля.
Тут уже до Горячего Поля,
Вероятно, рукой подать.
Тут мой голос смолкает вещий,
Тут еще чудеса похлеще,
Но уйдем — мне некогда ждать.
Анна Ахматова

«Скорбящая» — это церковь во имя иконы «Богородицы Всех Скорбящих Радости» в селении Стеклянного завода.
На Шлиссельбургском тракте уже со второй половины XVIII века стояла скромная часовня со Скорбященской иконой, найденной на берегу Невы и подаренной купцом С. И. Матвеевым. В 1870 обветшавшая часовня была заменена новой, тоже деревянной, а 23 июля 1888 случилось чудо, сделавшее это место весьма почитаемым в народе.
Во время грозы молния зажгла часовню. От ее удара из кружки для пожертвований, стоявшей рядом, на икону упали полукопейки – „грошики“. Они прочно прилипли к иконе, которая одновременно чудесным образом обновилась. С тех пор икона стала считаться чудотворной. Этот день вошел в церковный календарь и отмечался в позднейшем храме крестным ходом и акафистом, а сама эта икона Божией Матери „Всех скорбящих радости“ стала называться „с грошиками“. Уже на следующий день после чуда к погоревшей часовне начали стекаться богомольцы и служить в ней молебны. Почтил это место своим посещением и император Александр III.
В 1891, собрав 41 тыс. руб., прихожане Борисоглебской церкви попросили разрешения возвести отдельный храм. Для возведения каменного храма Кабинет Его Императорского Величества «уступил» участок земли в 580 кв. саженей. Архитекторы А. И. фон Гоген и А. В. Иванов бесплатно составили проект церкви в русском стиле и 12 июня 1894 митрополит Палладий заложил шатровый храм с колокольней. Уже через год черновые работы были завершены. 9 июня 1896 г. на храм были подняты кресты, а в 1897 году его начали расписывать.
Двухпридельный, на высоком цоколе, с крестами из стекла, храм был рассчитан на 1200 человек и посвящен памяти Александра III. Главный придел освятил 2 августа 1898 епископ Ямбургский Вениамин, а о. Иоанн Кронштадтский 3 декабря того же года – придел святого Николая и пророка Илии. Всего на постройку было в народе собрано 167 тыс. руб.

По рисунку Иванова И. П. Платонов вырезал из дуба иконостасы, иконы для которых написали члены Общества вспоможения художникам. Первоначальную роспись С. И. Садикова в 1913 заменили „рублевской“, исполненной С. Т. Шелковым по эскизам А. П. Аплаксина, под наблюдением признанных знатоков древнерусского искусства Н. В. Покровского и В. В. Суслова. Эта роспись больше соответствовала внешнему виду храма, выдержанного в красочном стиле XVII века. Запрестольный образ в нем был копией известного киевского изображения „Божией Матери с Предвечным Младенцем“ работы В. М. Васнецова.

В 1900-1904 году напротив церкви был выстроен дом причта (пр. Обуховской обороны, 33). Его автор — архитектор Г.Г. фон Голи.
Чудотворный образ стоял сперва в одном из приделов церкви. А 11 июня 1907 для него рядом с церковью была заложена большая часовня на 600 человек (пр. Обуховской обороны, 24), которую 20 декабря 1909 освятил епископ Нарвский Никандр.

Автором этого здания, также построенного в стиле русских церквей XVII века, стал все тот же архитектор фон Гоген.
Изящное здание облицовано снаружи светлым кирпичом.
Фасад его украшают мозаики, созданные В. А. Фроловым. На центральной мозаике изображена та самая икона с грошиками, поддерживаемая двумя ангелами. Гранитное крыльцо у входа в часовню украшено изящными перилами. Внутри часовня была очень богато отделана (так что неудивительно, что стоила ее постройка почти 100 тысяч рублей – вполне соизмеримо с ценой большого храма).
Ее стены покрывал черный с белыми прожилками мрамор, из него же были сделаны четыре колонны, державшие свод.

Икона в золотой раме и драгоценной ризе с 700 бриллиантами высилась на пьедестале из лабрадора, под бронзовой сенью, где горели 60 лампад разного размера и рисунка.
В советские времена не повезло ни церкви, ни часовне. Церковь была закрыта 26 ноября 1932 и через год снесена. Чудотворная икона, ризу с которой сняли в 1922 при „изъятии церковных ценностей“, была изъята, икону в конце 40-х вернули верующим. Часовня с 1932 по 1938 продолжала функционировать как обновленческая церковь, но в 1938-м году закрыли и ее. К счастью, здание было передано Володарскому районному штабу МПВО, что и спасло часовню от сноса (впрочем, она лишилась шатрового верха).

В начале 1990-х годов она была возвращена Санкт-Петербургской епархии, а в январе 1992 года стала подворьем Свято-Троицкого Зеленецкого мужского монастыря; к настоящему времени ее первоначальный внутренний вид почти полностью воссоздан). Чудотворная икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (с грошиками) была передана в церковь Святой Живоначальной Троицы на проспекте Обуховской обороны, 24 более известной как «Кулич и пасха», где и пребывает до сих пор. В 1998 году в память 110-летия чудесного прославления иконы указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II образу «Всех скорбящих Радость» (с грошиками) было дано именование «Санкт-Петербургская икона Божией Матери». Название иконы «Петербургская» отражает не только место ее явления — в водах реки Невы, но и место ее прославления. Позади часовни находится могила Матренушки-Босоножки (в миру Матрона Петровна Мыльникова).

В начале апреля 1911 года на окраину Петербурга к Скорбященской церкви шел и шел народ.
Шлиссельбургский проспект в районе Императорского Стекольного завода был заполнен толпами верующих. Все стремились поклониться праху блаженной Матренушки-Босоножки. Это было свидетельством народной любви к почившей, свидетельством ее святости.
30 лет прожила старица в Санкт-Петербурге. Босая зимой и летом, в легком белом одеянии, с посохом в руках стояла она возле Скорбященской часовни. В этой часовне произошло прославление иконы Божией Матери (чудо с грошиками), в этой часовне совершались исцеления. И здесь же всегда можно было встретить Матренушку — единодушно всеми любимую, прозорливую старицу. Она помогала людям своей молитвой, многих предостерегала от надвигавшихся несчастий, многим предсказывала судьбу.
Бывало, несправедливо обвиненный в воровстве чиновник в отчаянии приходил к ней. Матренушка успокаивала его, молилась, и, по милости Божией, недоразумение разрешалось, а чиновнику возвращали и должность, и честное имя. Часто по молитвам блаженной устраивались судьбы одиноких и потерявших работу людей. Высокопоставленные чиновники, отправляясь в места, охваченные эпидемиями и войнами, приходили к Матренушке. Старица кропила каждого святой водой, благословляла иконой-хранительницей, и среди смертельной опасности они оставались невредимы.
Один из почитателей Матренушки, стрелочник железной дороги, хотел переменить место работы на более высокооплачиваемое. Трижды советовался он с блаженной, и трижды она не благословила его на это. Не послушав совета старицы, на новом месте работы стрелочник вскоре попал в аварию, и через год — без руки и с изуродованным лицом — пришел к Матренушке с покаянием в своем самоволии.
По молитвам блаженной многие избавлялись от недуга пьянства, исцелялись болящие. Но иногда Матренушка отказывалась молиться о здравии, безошибочно называя день предстоящей смерти больного.
Провидела она и свою кончину: «Пойдет лед, с водой и я пойду». Старица тихо почила 30 марта, когда на Неве начался ледоход.
Получая иногда в дар большие денежные средства, Матренушка тут же раздавала их обездоленным беднякам, посылала пожертвования в бедные приходы и монастыри, а также покупала Евангелия и иконы, которыми благословляла притекающих к ней людей. Ей было не нужно ничего земного, зато после смерти Матренушки благодарные почитатели возложили на ее гроб изумительный крест из белых живых роз…
Вот как описывали газеты жизненный путь. По паспорту Матренушке было 92 года, хотя своим близким она говорила, что ей 97.
Еще во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, будучи сестрой милосердия, все свое жалование она раздавала бедным солдатам. После окончания войны Матренушка (мещанка Матрона Петровна Мыльникова) решила всю оставшуюся жизнь посвятить служению Богу и ближним, наложив на себя трудный подвиг юродства во Христе. Она странствовала по Святым Местам России и Палестины, причем четыре раза была в Иерусалиме — и никакой обуви на ноги уже не надевала. В самые лютые морозы носила только летнюю одежду, обязательно белую — как символ ангельской чистоты.

В гроб Матренушку положили с деревянным наперсным крестом в одежде схимонахини. Оказалось, что в Иерусалиме блаженная тайно приняла схиму с именем Мария, дав Богу обет скрывать это от всех до самой смерти.
Знаменательно, что литургию в день похорон Матренушки совершал протоиерей Петр Скипетров, ставший через несколько лет первым мучеником Петроградской Епархии. Пытаясь оградить святыни Александро-Невской Лавры от поругания, в январе 1918 года он был застрелен красноармейцами на ступеньках Троицкого собора…
День похорон Матренушки-Босоножки совпал с Вербным воскресеньем. Многочисленное духовенство совершало обряд отпевания. Трогательно звучали прощальные слова архимандрита Александра: «Как чувствуется легко, когда среди разврата и суеты жизни Господь посылает таких светильников, которые зажигают в народе любовь к православной Церкви, к ее пастырям. Будем молиться в надежде, что там, в ином мире, окажемся невдалеке от этой женщины, которая поднялась на такую духовную высоту. У высоты Престола не забудь нас, Матренушка, своими молитвами… Со святыми упокой!…»
Тело Матренушки похоронили в ограде часовни, где пребывала в то время чудотворная икона Божией Матери Всех Скорбящих Радосте с грошиками. Могилку убрали ельником и поставили белый деревянный крест.
Сегодня могилка блаженной Матренушки-Босоножки восстановлена и около нее по воскресеньям совершаются панихиды.
Записки наблюдателя
Наверх
На главную страницу
На карту сайта

Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Празднование 24 октября/6 ноября

Царица неба и земли,
Скорбящих утешенье,
Молитве грешников внемли:
В Тебе — надежда и спасенье.

Погрязли мы во зле страстей,
Блуждаем в тьме порока,
Но… наша Родина… О, к ней
Склони всевидящее око.

Святая Русь — твой светлый дом
Почти что погибает,
К Тебе, Заступница, зовем:
Иной никто о нас не знает.

О, не оставь Своих детей,
Скорбящих Упованье,
Не отврати Своих очей
От наших скорби и страданья.

Одно из стихотворений, переписанных
царственными страстотерпцами в Тобольске

Несомненно, что уже само наименование сего образа, «Всех скорбящих Радость», послужило причиной широчайшей его распространенности на Русской земле. Помимо первого московского образа насчитывалось не менее двух с половиной десятков чудотворных и местночтимых списков с этой иконы: в самой первопрестольной и в ее окрестностях, на берегах Невы и в Абхазии, в сибирском Тобольске и в Киеве, в Вологде и в Нижнем Новгороде, в иных городах, весях и обителях. Душе русского человека особенно близок и понятен скрытый в названии иконы смысл — упование на Пречистую, неизменно спешащую утешить, облегчить скорбь и страдания людские, дать «нагим одеяние, больным исцеление»…

Богородица пишется на этой иконе в полный рост, обычно со скипетром в деснице и с Младенцем на шуйце, но иногда и без Него, с распростертыми руками, как на знаменитой «Всех скорбящих Радость» (с грошиками), в окружении припадающих к Ней бедствующих христиан и посланных для утоления их скорбей Ангелов, указующих на Приснодеву — источник неиссякаемой и всепобеждающей радости. Одеяние Пречистой на списках разнится: Она предстает то во славе, с венцом на главе и в ризах царицы, то в обычном для земных Ее дней плаще и белом плате.

Как повествует старинная церковная летопись, в лето 7196 от сотворения мира (1648 год от Рождества Христова) терзаемая огромной незаживающей язвой в боку вдова Евфимия Акинфиева, родная сестра патриарха Иоакима, отчаявшись получить исцеление у лекарей, воззвала к Пречистой и внезапно услышала глас: «Евфимия, отчего в скорби своей не прибегаешь ты к общей Целительнице всех?» — «Где же найти такую Целительницу?» — смиренно спросила больная. И тогда глас повелел обратиться к священнику «храма боголепного Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и преподобного отца Варлаама Хутынского, новгородского чудотворца», что на Большой Ордынке в Москве, с тем чтобы тот взял там «на левой стороне в трапезе, где обыкновенно становятся женщины», образ Пречистой и отслужил перед ним молебен с водосвятием. Немедленно исполнив все это, Евфимия получила исцеление. Так произошло первое чудо от «иконы Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, яже нарицается Всех скорбящих Радость», а самый храм получил и доселе сохраняет название Скорбященского (хотя главный престол его и освящен во имя Преображения). Знаменит храм на Большой Ордынке еще и тем, что здесь ежегодно исполняются «Всенощная» С. В. Рахманинова (в ближайшую ко дню его кончины, 28 марта, субботу) и «Литургия» П. И. Чайковского (день его кончины пришелся на 25 октября по старому стилю — следующий за празднованием чудотворной день). Каждую субботу здесь совершается молебен у чудотворной, в последние годы явившей новый благодатный дар исцеления страждущих от алкоголизма и наркомании. У каждого века свои скорби — не преходит лишь даруемая Заступницей радость исцеления.

Помимо храма на Большой Ордынке, в первопрестольной ныне действуют еще четыре приходских храма во имя иконы «Всех скорбящих Радость» (на 3-й Мещанской при Старо-Екатерининской больнице, на Калитниковском кладбище (с местночтимым списком), на Зацепе (более известный по приделу как храм Фрола и Лавра) и при психиатрической больнице на Канатчиковой даче); такое же посвящение имеет и престол больничного храма Николо-Угрешского монастыря. Прежде в Москве имелись также Скорбященский женский монастырь на Новослободской улице и почти десяток Скорбященских церквей, в том числе при нескольких больницах, приютах и тюрьме «Матросская тишина».

В отличие от москвичей, православные города на Неве были уверены, что первоявленный образ чудотворной был в 1711 году перевезен в новую столицу сестрой Петра I царевной Наталией Алексеевной и со временем оказался в Скорбященской церкви на Шпалерной улице. Чуду именно от этого образа приписывалось прекращение свирепствовавшей во времена Екатерины II эпидемии оспы.

Церковные историки уже к началу ХХ столетия затруднялись ответить, какая из икон — на Большой Ордынке в Москве или на Шпалерной в Санкт-Петербурге — являлась первым образом. Но судя по тому, что петербургская икона написана на кипарисной доске на загрунтованном холсте, она моложе московской.

Однако со временем и Санкт-Петербург обрел свою икону «Всех скорбящих Радость» в особом ее изводе — так называемой «Богородицы с грошиками». В давние времена жившие в пригородной деревне Клочки (ныне это район Стеклянного завода, давно вошедший в черту Петербурга) купцы Куракины нашли прибитый волнами Невы к берегу образ Богородицы; через несколько поколений их наследники пожертвовали семейную святыню в часовню при Стеклянном заводе.

23 июля 1888 года над невскими берегами разразилась страшная гроза. Ударом молнии выжгло внутренние стены часовни вместе со всеми иконами и разбросало монеты из кружки для подаяний. Уцелела лишь одна икона, причем с лика Пречистой спали позднейшие записи, а двенадцать медных монет из кружки были с нечеловеческой силой вбиты в доску иконы. С тех пор новая чудотворная и получила народное наименование «Богоматери (с грошиками)». На следующий день к часовне потекли потоки богомольцев, начались и уже не прекращались чудесные исцеления. В 1898 году здесь был освящен новый храм, причем чудотворная оставалась в часовне и переносилась в храм лишь на время богослужений. Именно это место упоминается в строках А. А. Ахматовой «Пароходик идет до Скорбящей…» — так обычно добирались сюда богомольцы. В советское время храм был разрушен, часовня Промыслом Божиим сохранилась до наших дней, сам же чудотворный образ (с грошиками) находится неподалеку, в Троицкой церкви «Кулич и пасха».

На петербургском изводе Пречистая пишется с распростертыми руками, со склоненным влево ликом, нижние Ее одежды багряные, верхние — темно-синие, глава облечена в белое покрывало, без царского венца. Выше в облаках — благословляющий Спаситель, вокруг — Ангелы, страждущие, зеленые ветви и непременные двенадцать монет.

Празднование иконе «Всех скорбящих Радость» совершается 24 октября по старому стилю (некоторые из списков с нее имеют и свои особые дни празднования). И в нынешних границах России, и в ее исторических пределах, и по всему миру, где только ни ступала нога русского человека, звучали, звучат и до конца мира сего будут звучать слова песнопений в честь этой святой иконы.

Стихира, глас 2,
поемая на молебне вместо тропаря

Всех скорбящих Радосте и обидимых Заступнице, и алчущих Питательнице, странных Утешение, обуреваемых Пристанище, больных Посещение, немощных Покров и Заступнице, Жезле старости, Мати Бога Вышнего, Ты еси Пречистая, потщися, молимся, спастися рабом Твоим.

Молитва

О Пресвятая и Преблагословенная Дево, Владычице Богородице! Призри милостивным Твоим оком на нас, предстоящих пред святою иконою Твоею и со умилением молящихся Тебе: воздвигни нас из глубины греховныя, просвети ум наш, омраченный страстьми, и уврачуй язвы душ и телес наших. Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице. Ты веси вся немощи и согрешения наша, к Тебе прибегаем и вопием: не остави нас Твоею небесною помощию, но предстани нам присно и Твоим неизреченным милосердием и щедротами спаси и помилуй нас, погибающих. Даруй нам исправление греховныя жизни нашея и избави нас от скорбей, бед и болезней, от внезапныя смерти, ада и вечныя муки. Ты бо, Царице и Владычице, скорая Помощница и Заступница еси всем притекающим к Тебе и крепкое Прибежище грешников кающихся. Подаждь убо нам, Преблагая и Всенепорочная Дево, христианский конец жития нашего мирен и непостыден и сподоби нас Твоим ходатайством вселитися во обителях небесных, идеже непрестанный глас празднующих радостию славит Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.